COVIDprog

Coronaviruset COVID-19 – smittans individuella förlopp (COVIDprog)

COVIDprog kuvituskuva

Målet med den nationella COVIDprog-undersökningen är att undersöka hur olika individuella faktorer påverkar infektionsförloppet vid coronavirussjukdom och i synnerhet utvecklingen av en svår sjukdomsform. I undersökningen utreds hur coronavirusinfektionen framskrider hos olika personer och hurdana symtom den orsakar.

Man har observerat stora individuella variationer i sjukdomsförloppet vid luftvägsinfektionen (COVID-19) som orsakas av coronaviruset. Det är viktigt att utreda varför en del människor insjuknar i en svårare coronavirussjukdom. Resultaten av undersökningen används för att planera förebyggande åtgärder och behandlingen av sjukdomen som orsakas av coronaviruset.

Vem kallas till undersökningen?

Till undersökningen kallas personer som fått en luftvägsinfektion och vars symtom kan bero på smitta av coronaviruset COVID-19 och som på grund av sina symtom har varit tvungna att söka sjukhusvård eller –undersökningar, eller personer som annars har kontakt med sjukvårdsdistriktet på grund av misstänkt COVID-19-smitta.

Till kontrollgruppen kallas personer som inte har konstaterats vara smittade av coronavirus.

Hur genomförs undersökningen?

Vi ber deltagarna fylla i ett kort frågeformulär för att samla in information om deras allmänna hälsotillstånd och levnadsvanor.

Ett blodprov tas också av deltagarna för att undersöka inflammationens allvarlighetsgrad samt laboratorievärden som berättar om kroppens balans. Från blodprovet isoleras ett DNA-prov som används för att utreda om ärftliga faktorer eventuellt påverkar hur coronavirusinfektionen framskrider.

I undersökningen utnyttjas även uppgifter om deltagarnas hälsotillstånd i olika nationella register och patientuppgifter som samlas in på sjukhuset under vården, såsom kliniska mätningar samt laboratorieoch röntgenundersökningar.

Vem genomför undersökningen?

Undersökningen leds av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Undersökningen genomförs i samarbete med universitetssjukhusen, sjukvårdsdistrikten, Terveystalo, Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM) vid Helsingfors universitet samt Finlands Röda Kors Blodtjänst. I undersökningen deltar också alla finländska biobanker och Finska Biobanksandelslaget FINBB.


Mer information

Mer information finns också på webbsidan för undersökningen thl.fi/covidprog