COVIDprog

Användningsvillkor för webbtjänsten

COVIDprog är en kostnadsfri webbtjänst för COVIDprog-undersökningens deltagare som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Negen Oy.

COVIDprog-webbtjänsten upprätthålls av Negen Oy tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (nedan serviceproducenten). Användningen av vissa delar av webbtjänsten kräver registrering. När man registrerar sig som användare av tjänsten bekräftar man att man har läst dessa användningsvillkor och förbinder sig att följa dem när man använder tjänsten.

Användning av tjänsten

Innehåll som har lagts upp i COVIDprog-webbtjänsten får användas i icke-kommersiella syften utan särskilt tillstånd, men användaren ska nämna innehållsproducenten eller rättsinnehavaren (THL). Webbtjänstens bildmaterial och annat skyddat material utgör ett undantag till detta. Skyddat material kan vara till exempel mönsterskyddat, varumärkesskyddat eller patenterat material. Bildmaterial eller skyddat material i webbtjänsten får inte sparas, spridas eller kopieras utan särskilt tillstånd.

Man får inte lägga upp material i COVIDprog-webbtjänsten som strider mot lag eller god sed. Sådant material är bland annat material som innehåller uttryck, skrivelser eller presentationer som är rasistiska eller som kränker människovärdet eller integritetsskyddet. Administrationen för COVIDprog-webbtjänsten förbehåller sig rätten att radera material som är olagligt eller strider mot god sed.

COVIDprog-webbtjänsten innehåller länkar och kopplingar till tredje parters webbplatser. På dessa webbplatser tillämpas parternas egna användningsvillkor.

Användarens rättigheter och ansvar

Användaren ska lämna de uppgifter som krävs i samband med registreringen. Användarens kontaktinformation lämnas inte ut till utomstående. COVIDprog-webbtjänsten följer bestämmelserna i personuppgiftslagen när personuppgifter hanteras och registreras. Se registerbeskrivningen.

Innehållet som användaren lägger upp i tjänsten är sekretessbelagda uppgifter, till exempel användarens registreringsuppgifter och hälsoinformation.

Användaren ansvarar för all användning av tjänsten som sker med hans eller hennes Suomi.fi-inloggning. Användaren har rätt att begära att hans eller hennes användarkonto raderas.

Användaren har inte rätt att offentliggöra någon annan persons identitet eller kontaktinformation.

Användaren ansvarar för innehållet i och presentationen av material som han eller hon har lagt upp.
När användaren lägger upp innehåll i COVIDprog-webbtjänsten samtycker han eller hon till att innehållet får utnyttjas fritt i COVIDprog-undersökningen.

Serviceproducentens rättigheter och ansvar

Serviceproducenten har rätt att från tjänsten radera innehåll som strider mot användningsvillkoren. Sådant är bland annat material som är rasistiskt eller som kränker människovärdet eller integritetsskyddet. Serviceproducenten kan ge en användare som upprepade gånger bryter mot användningsvillkoren användningsförbud, antingen för en viss tid eller helt och hållet. I särskilt allvarliga fall av brott mot användningsvillkoren har serviceproducenten rätt att ge användaren användningsförbud utan varning.

Serviceproducenten ansvarar för tjänstens innehåll och dess riktighet till den del innehållet har producerats av serviceproducenten själv. Serviceproducenten ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av användningen eller tolkningen av den information som finns i tjänsten.

Serviceproducenten ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas användaren eller tredje part på grund av fel eller brister som eventuellt finns i tjänsten. Serviceproducenten ansvarar inte heller för innehåll, material och tjänster på tredje parters webbplatser som webbtjänsten länkar till.

Serviceproducenten ansvarar inte för eventuella avbrott i tjänsten exempelvis på grund av underhåll, tekniska fel eller andra motsvarande orsaker, eller för avbrott i dataförbindelserna eller uppkopplingen till internet. Serviceproducenten ansvarar inte för skada som kan bero på webbtjänstens verksamhet eller på att webbtjänsten är ur funktion. Datorprogrammens rättigheter tillhör licensinnehavarna.

Kakor och annan insamling av information om besökare

Serviceproducenten kan samla in information om hur och när webbtjänsten används, exempelvis från vilken webbplats användaren har gått till webbtjänsten eller vilken typ av webbläsare han eller hon använder. Informationen är anonym och har ingen koppling till den enskilda användaren. Syftet med insamlingen av information är att analysera användningen av webbtjänsten och utveckla den så att den bättre uppfyller användarnas behov.

Ändring av tjänstens funktioner

Serviceproducenten har rätt att ändra tjänstens innehåll och funktion och dessa användningsvillkor för att utveckla tjänsten eller av annan nödvändig orsak. Serviceproducenten har rätt att lägga till, ändra eller avlägsna delar av webbtjänsten eller avsluta tjänsten delvis eller helt och hållet. När det rimligen är möjligt, strävar serviceproducenten efter att informera om alla för användarna väsentliga förändringar och avbrott i tjänsten på förhand via tjänsten eller på något annat sätt som betraktas som lämpligt.

Avgörande av tvister

Meningsskiljaktigheter som gäller användningen av tjänsten avgörs i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Om man inte lyckas nå samförstånd genom förhandlingar avgörs tvisten vid Helsingfors tingsrätt enligt Finlands lag.