COVIDprog

Upphovsrätt

Webbplatsen COVIDprog innehåller sådant upphovsrättsskyddat material som avses i upphovsrättslagarna. Enskilda dokument och verk på webbplatsen omfattas av de normala upphovsrättsliga begränsningarna så när som på undantagen som nämns i 9 § i upphovsrättslagen (404/1961).

I överensstämmelse med god sed får dokumenten citeras för icke-kommersiellt bruk i den omfattning som motiveras av ändamålet (upphovsrättslagen 22 §).

När materialet citeras ska källan anges utöver annan upphovsrättslig hänvisning (upphovsrättslagen 11 § 2 mom.).